Motoryzacja

Od lipca kierowca będzie musiał ustąpić pieszemu

Nie będzie żadnych dodatkowych obowiązków dla pieszych. Kierowca ma po prostu zwolnić – do zatrzymania włącznie – by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych na przejściu bądź wkraczających na nie czy oczekujących na przejście. Tak wynika z projektu, który właśnie ujawnił rząd. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

 

Rząd opublikował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji prawa, który m.in. rozszerzy ochronę prawną pieszych przy przejściach dla pieszych. Wiadomo już, jak resort infrastruktury zaplanował tę zmianę. W prawie nie będzie żadnych dodatkowych obowiązków dla pieszych – w tym np. „wyrażania zamiaru” przejścia przez pasy.

Za to kierowca będzie musiał obserwować okolice przejścia dla pieszych, by ustąpić pieszym nie tylko wkraczającym na przejście, ale też oczekującemu na to i będącemu w fazie „wkraczania”.
Tak będzie brzmiał znowelizowany artykuł Prawa o ruchu drogowym:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i
ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na
tym przejściu.”;

W uzasadnieniu projektu resort infrastruktury wskazuje, że „Projektowana regulacja wymusi na kierującym pojazdem obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych ale i jego okolicy. Kierujący pojazdem będzie zobowiązany  do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię, nie tylko dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych, ale również dla tych pieszych, którzy wchodzą na przejście dla pieszych w tym oczekują na możliwość wejścia na to przejście (tzn. oczekują na ustąpienie pierwszeństwa przez nadjeżdżających kierujących pojazdami)”.

Warto zauważyć, że nowelizacja bardzo jasno doprecyzowuje, że „rozszerza dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko”.

50 km/h w zabudowanym i utrata prawo jazdy także poza miastami

Nowelizacja ustaw Prawo o ruchu drogowym wprowadza też jednolitą prędkość w Polsce w obszarze zabudowanym, która wynosić będzie przez całą dobę 50 km/h:

„w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym
wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”,
b) uchyla się ust. 1a;”

Nowe przepisy pozwolą też na odbieranie prawa jazdy na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o co najmniej 50 km/h zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza nim:

w art. 135 w ust. 1 w pkt 1a lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50
km/h,”.

Art. 2 W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r.
poz. 341, 622, 1287 i 2020) w art. 102 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;”.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.